Privatumo politika

 vivadens.eu  interneto  svetainės  lankytojams

Malonu, kad domitės VivaDens Odontologijos ir Estetikos Centras, IĮ (toliau – VivaDens) teikiamomis paslaugomis ir lankotės mūsų interneto svetainėje. Gerbiame Jūsų privatumą ir laikomės atitinkamos Privatumo politikos.

Bendrosios nuostatos

Internetu registruojantis į vizitą pas gydytoją, pildant anketas, visus pateiktus asmens duomenis VivaDens naudoja tik registracijos vizitams, su gydymu ir profilaktika susijusiais tikslais, o registruojantis į seminarus ir kursus pateiktus asmens duomenis – tik registracijos ir kursų baigimo patvirtinimo tikslu, juos tvarko ir saugo nepažeisdamas klientų teisių ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų (LR civilinio kodekso, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ES Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento bei kitų atitinkamų ES teisės aktų). Prieigą prie klientų asmens duomenų turintys VivaDens darbuotojai yra tiesiogiai susiję su klientui teikiamomis paslaugomis ir turi teisę juos tvarkyti.

Pageidaujantys registruotis vizitams pas gydytojus ar į VivaDens organizuojamus seminarus, kursus per VivaDens interneto svetainę, svetainėje užpildo registracijos formą. Registruodamiesi internetu, Jūs sutinkate, kad VivaDens Odontologijos ir Estetikos Centras, IĮ tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis.

VivaDens klientų ir interesantų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudoja.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Registracijos VivaDens interneto svetainėje metu Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neperduodami. Jeigu vizito išlaidų mokestį ar mokestį už numatomas ar atliktas procedūras sumokate per PayPal ar atitinkamų bankų sistemą, tokiu atveju jūsų duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina PayPal ir atitinkamus Lietuvos, Europos ar pasaulio bankus bei jų serverius aptarnaujančios tarnybos.

Nuorodos į kitus tinklalapius

VivaDens interneto svetainėje gali būti pateikiamos rekomendacinės nuorodos į kitus tinklalapius, už kurių turinio teisingumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams VivaDens neatsako.

Slapukai

VivaDens interneto svetainėje vivadens.eu naudojami būtinieji, funkciniai (kalbos nustatymo ir pan.) ir trečiosios šalies – Youtube peržiūrų statistikos slapukai. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiktų.

Sutikimas

Naudodamiesi internetine registracija į vizitus, seminarus, kursus, pildydami anketas ir pateikdami savo asmens duomenis VivaDens interneto svetainėje, Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.

Daugiau informacijos: info@vivadens.eu

VivaDens rekvizitai: Kontaktai

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
VIVADENS ODONTOLOGIJOS IR ESTETIKOS CENTRO
KLIENTAMS IR LANKYTOJAMS

VivaDens Odontologijos ir Estetikos Centre, IĮ (toliau – VivaDens) tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

1.1.  Specialių kategorijų asmens duomenys: diagnozių sąrašas; apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistus aprašymai ir išvados, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas, siuntimai konsultacijai, tyrimams kiti įrašai asmens sveikatos istorijoje, pažymose bei kiti duomenys;

1.2.  bendrųjų kategorijų asmens duomenys: elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, kontaktiniai duomenys, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, vardas, pavardė, šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, asmens kodas, faktinės gyvenamosios vietos adresas ir panašūs bei kiti duomenys.

2. Duomenų valdytojas: VivaDens Odontologijos ir Estetikos Centre, IĮ (Didlaukio g. 51-70, Vilnius, įm. k. 125212357, tel. +37052627990, el. paštas info@vivadens.eu).

3. Duomenų tvarkymo pagrindiniai tikslai: suteikti tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, identifikuoti kliento tapatybę, užtikrinti paslaugų teikimo kokybę, esant poreikiui pasiūlyti profilaktines priemones ligų prevencijai užtikrinti, asmenų ir turto apsauga bei kiti teisėti tikslai;

4.Duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygos: Bendrų kategorijų asmens duomenų – BDAR 6 straipsnio 1 dalies: a, b, c, d, f punktai; Specialių kategorijų asmens duomenų – BDAR 9 straipsnio 2 dalies: a, b, c,  h, i, j punktai.

5.Netvarkant klientų asmens duomenų (išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi asmens sutikimo pagrindu) VivaDens negalėtų teikti kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų, klientų identifikuoti, palaikyti su jais ryšio ir atlikti kitų, būtinų procedūrų numatytų teisės aktuose.

6.Klientų asmens duomenys, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, gali būti teikiami tretiesiems asmenims: Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinėms ligonių kasoms, Sveikatos apsaugos ministerijai (elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje e.sveikata ir kt.), VšĮ Valstybiniam patologijos centrui, sveikatos priežiūros įstaigoms (tarp jų – dantų technikų laboratorijoms, gaminančioms protezus asmenims), ir kitiems asmenims, kuriems teikti šiuos duomenis VivaDens įpareigoja teisės aktai, taip pat asmenims, kuriems teikti duomenis išreiškėte sutikimą.

7. Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų  patvirtintais terminais; Teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų VivaDens ar duomenų subjektų tikslų.

8. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą raštu į VivaDens registratūrą, Didlaukio g. 51-70, Vilnius arba el. paštu info@vivadens.eu, turi teisę:

8.1.  susipažinti su VivaDens tvarkomais savo asmens duomenis ir gauti jų kopiją;
8.2.  ištaisyti netikslius asmens duomenis;
8.3.  ištrinti asmens duomenis;
8.4.  apriboti netikslių duomenų tvarkymą;
8.5.  nesutikti su duomenų tvarkymu;
8.6.  perkelti duomenis į kitą įstaigą.

9. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal p.8, turi pateikti prašymą tiesiogiai pats ar įgaliotam atstovui atvykus į VivaDens, arba paštu, arba elektroninėmis priemonėmis.

9.1. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (toliau – atsakymas), ir informacija apie tai, kokią iš nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti. Asmens atstovas prašyme papildomai turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
9.2. Pateikdamas prašymą duomenų subjektas ar jo atstovas privalo patvirtinti savo tapatybę:
9.2.1. pateikdamas prašymą VivaDens, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.2.2. pateikdamas prašymą paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
9.2.3. pateikdamas prašymą elektroninėmis priemonėmis turi pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir galimybę nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę.
9.3. Duomenų subjektui ar jo atstovui nustatyta tvarka nepatvirtinus savo asmens tapatybės, duomenų subjekto teisės,  nėra įgyvendinamos.
9.4. VivaDens, gavęs prašymą, ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektas informuojamas apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis.
9.5 Asmens duomenų kopiją pagal p. 8.1, Duomenų valdytojas neatlygintinai teikia vieną kartą.

10. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.)

11. Dėl anoniminių vaizdo ir garso įrašų.
Kokybiškam klientų aptarnavimui, tikslesnei duomenų registracijai, galimų konfliktų sprendimui, klientų, darbuotojų ir VivaDens saugumui registratūroje darome anoniminius garso ir vaizdo įrašus, o odontologiniuose kabinetuose tik garso įrašus. Vaizdo duomenys saugomi ne ilgiau kaip trejus, garso – ne ilgiau kaip penkerius metus, išskyrus atvejus, kai vyksta teisinis procesas. Priėjimas prie tvarkomų duomenų ir sunaikinimas vykdomas pagal LR ir ES atitinkamus įstatymus ir VivaDens vadovo patvirtintas asmens duomenų bei darbuotojų ir darbo duomenų tvarkymo taisykles bei Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo taisykles. Plačiau

12. Daugiau informacijos dėl asmens duomenų tvarkymo: info@vivadens.eu

VivaDens rekvizitai: Kontaktai