Ph: +370-5-262-7990, +370-5-267-5404 | reg@vivadens.eu | Didlaukio g. 51, Vilnius, Lithuania, EU | Registracija internetu | VIVADENS ODONTOLOGIJOS IR ESTETIKOS CENTRAS
Registratūros darbo laikas : I-IV 8:00-19:00; V 8:00-17:00.

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

VivaDens

Odontologijos ir Estetikos Centras

 

 

Dėl draudimo pagal žinias ir gebas teikti visas odontologines paslaugas Lietuvoje

2018-09-19, Vilnius
 
Aš, Ingrida Ivancė, esu bendrosios praktikos gydytoja (BPG) odontologė, 1994 m. baigusi Kauno Medicinos Akademiją (KMA). Studijų metais mokiausi terapinę, vaikų odontologiją, chirurgiją, ortodontiją, endodontologiją, ortopediją, kt. Po to baigiau daug reikšmingai odontologinę kvalifikaciją keliančių kursų Europoje ir pasaulyje, kuriuose gautos žinios žymiai pranoksta LR universitetų duodamas ir pagal MN 42:2015 reikalingas žinias. Šiuo metu akredituojuosi AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry), kuri teikia ir skatina aukščiausias mokslines, estetines ir praktines žinias. Viena vertus, matosi, kad kuo daugiau sričių moka ir gali taikyti gyd.odontologas, tuo jis geriau dirba ir geriau tenkina individualius poreikius ir viešą interesą.

LR Medicinos Norma 42:2015 „Gydytojas Odontologas. Teisės, Pareigos, Kompetencija Ir Atsakomybė (toliau MN 42:2015), kurią 2015-11-05 patvirtino Sveikatos apsaugos ministras ir ankstesni su ja susiję SAM dokumentai neatitinka pagrindinių ES formalių ir neformalių direktyvų, rezoliucijų ir kitų reikalavimų. MN 42:2015 ypač neatitinka Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB (toliau – Direktyva 2005/36/EB) „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ ir Europos Odontologų Tarybos (Angl. – Council of European Dentists – CED), jungiančios apie 340 000 odontologų bei Tarptautinės Odontologų Federacijos (World Dental Federation – FDI), jungiančios virš vieno milijono odontologų atitinkamų dokumentų. Jų nariais yra ir LR Odontologų Rūmai. Tai neleidžia suderinti Lietuvos odontologinės praktikos ir žinių su Europos ir pasaulio mokslu, technologijomis ir praktika, ir trukdo teikti kvalifikuotas bei visapusiškas odontologines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos MN 42:2015 neturi net minimalių ES reikalavimų odontologui, kurie yra pateikti Direktyvoje 2005/36/EB, visų pirma ortodontijoje ir chirurgijoje. Sumažinti reikalavimus odontologui pagal MN 42:2015 ir po to uždrausti teikti pažangiausias ir reikalingiausias odontologines paslaugas yra viešo LR ir ES intereso pamynimas ir tam tikrų grupuočių interesų tenkinimas.

Direktyva 2005/36/EB „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ reikalauja suteikti reikalingas žinias, po to pripažinti ir leisti laisvai teikti odontologui savo paslaugas ne tik LR, bet ir visoje ES. Tarp jų ortodontines ir chirurgines. LR to ne tik neužtikrina, bet ir trukdo. Tai matome darant ortodontiją ir chirurgiją ir priimant į darbą ES odontologus.

CED taip pat yra priėmusi rezoliuciją (žr. Priede 1), kad ES odontologas bendros praktikos gydytojas (BPG) gali teikti visas odontologines paslaugas, kaip ir specialistas. FDI irgi yra priėmusi analogišką rezoliuciją (žr. Priede 2), kad odontologas BPG taip pat gali teikti visas odontologines paslaugas. To laikosi pažangiausios ir dauguma ES šalių. LR odontologų rūmai 2016-05-20 palaikė CED rezoliuciją.

Visišką pritarimą Direktyvos 2005/36/EB reikalavimams, teisėms ir kompetencijoms savo rezoliucijoje (žr. Priedą 3) išreiškė ir Odontologinio Švietimo Asociacija Europoje (Angl. The Association for Dental Education in Europe – ADEE).

Pateiksime grubių, netgi neleistinų, trukdymų, pavyzdį, sekantį iš LR retrogradiškos MN 42:2015 ir pažangios Direktyvos 2005/36/EB priimant į VivaDens odontologą įgijusį išsilavinimą, pvz. Vokietijoje.

Vokietijos universitetuose teikiamas odontologinis išsilavinimas suteikia visas reikalingas žinias ir įgūdžius teikti visas odontologines paslaugas, tarp jų ortodontines bei chirurgines. Odontologas BPG jas gali teikti Vokietijoje, bet negali – Lietuvoje. Kodėl?

Lietuvos universitetuose teikiamas odontologinis išsilavinimas pagal MN 42:2015 nesuteikia pakankamai žinių ir įgūdžių teikti visas odontologines paslaugas, ypač ortodontines ir chirurgines, ir neatitinka Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų. Bet LR odontologas BPG gali jas teikti Vokietijoje, visoje ES, bei daugelyje pasaulio šalių. Tai nekompetencija, korupcija ar veidmainystė?

Būtina pažymėti, kad MN 42:2015 daugiausia žalos daro patiems kvalifikuočiausiems odontologams ir reikliausiems klientams, kurie labiausiai ir skatina pažangą pagal Direktyvą 2005/36/EB ir net daugiau. Kita vertus, augant mano ir kitų VivaDens odontologų kvalifikacijai vis dažniau matome siaurų specialistų, dažniau tarp jų ortodontų ir chirurgų, klientų šiek tiek ar net per daug sužalotus dantis. Tai labai trukdo susivokti patiems klientams ir mažiau kvalifikuotiems odontologams, nes LR teisė ir įstatymai gina retrogradiškas žinias ir paslaugas. Dėl to ir viena VivaDens klientė iš Klaipėdos Agnė A. negalėjo gauti bent aukštos kvalifikacijos paslaugos, nes patikėjo atsilikusia MN 42:2015 ir ją populiarinančiais suinteresuotų grupuočių odontologais ir teisininkais. Prakišant MN 42:2015 sumažėjo ir klientų pasirinkimo galimybė, nes naudojimasis BPG paslaugomis skatinamas pagal Direktyvą 2005/36/EB, pačia MN 42:2015 yra uždraustas.

MN 42:2015 laikymasis, ir jos neatitikimas Direktyvai 2005/36/EB bei plačiausiai pripažintų ir kvalifikuočiausių odontologinių organizacijų dokumentų, kartais labai apsunkina pacientų gydymą, o kartais net neleidžia tinkamai jo vykdyti, nes juos reikia siųsti specialistams, kurie neretai nemato visumos, o tik savo siaurą specializaciją. Tai neatitinka pacientų, visuomenės interesų ir be to BPG atžvilgiu yra diskriminacinis Direktyvos 2005/36/EB kontekste.

ki šios dienos Direktyva 2005/36/EB nėra tinkamai perkelta į Lietuvos teisę normų, švietimo, kooperacijos, teisės ir kt. prasme. Todėl odontologinis LR pacientų gydymas kitose ES šalyse ir ES pacientų gydymas Lietuvoje, kaip ir specialistų ruošimas bei jų judėjimas ES erdvėje nėra suderinti tinkamai. Greičiau Lietuvoje yra trukdantys ir diskriminuojantys.

2018-02-02 diskusijos Seime "Ar odontologijos praktika Lietuvoje atitinka visuomenės lūkesčius?" metu

Lietuvos universitetuose teikiamas odontologinis išsilavinimas pagal MN 42:2015 nesuteikia pakankamai žinių ir įgūdžių teikti visas odontologines paslaugas, ypač ortodontines ir chirurgines, ir neatitinka Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų. Šalia to, LR universitetų atstovai, tarp jų pvz., prof. A.Pūrienė 2018-02-02 Seimo seminare Ar odontologijos praktika Lietuvoje atitinka visuomenės lūkesčius? teigė Lietuvai ir pasauliui, kad specialybė pilnai atitinka Europos Sąjungos visus reikalavimus, o universitetų odontologinių studijų programose paruošiami absolventai yra pakankamos, net aukščiausios kvalifikacijos specialistai, prilygstantys Europos ir pasaulio universitetų absolventams. Čia nesusipratimas, korupcija ar veidmainystė? Ką apie tai žino Lietuvos ir Europos kompetentingos institucijos, specialistai ir visuomenė? MN 42:2015 ir Direktyvos 2005/36/EB palyginimas rodo, kad MN 42:2015 reikalavimai ir pagal ją įgyjamos žinios bei teisės yra daug mažesnės nei pagal direktyvą. Kita vertus, taip yra diskriminuojami ES universitetuose paruošti odontologai. Mano ir VivaDens matymu, dabar yra metas ne smulkmeniškai keisti MN 42:2015, o ją supaprastinti ir jos reikalavimus pakelti iki Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų ir teisių. Jau šiuo metu apie tai LR atitinkamos institucijos turėjo informuoti atitinkamas ES institucijas, tarp jų numatytas pagal Direktyvą 2005/36/EB, ir taisyti padėtį.

Kadangi MN 42:2015 neatitinka Direktyvos 2005/36/EB reikalavimų, todėl universitetų pagal šias normas paruošti specialistai jos taip pat neatitinka. Kad taip yra, teigia, pvz., ir LSMU Medicinos akademijos Ortodontijos klinikos vadovas, Lietuvos ortodontų sąjungos pirmininkas prof. A. Šidlauskas.

Lietuvai nesilaikant Direktyvos 2005/36/EB, ES šalys, eidamos su lygybe ir gindamos savo šalių specialistų ir viešuosius interesus, gali balanso ieškoti per ES atitinkamus teismus ir nepripažinti ar tik laikinai pripažinti LR gyd.odontologų kvalifikacijas. Akivaizdu, kad apie tai būtina informuoti atitinkamas LR ir ES institucijas ir visuomenę.

Padėtis yra skubiai taisytina keičiant atitinkamus medicinos dokumentus, tarp jų ypač MN 42:2015, švietimo, teisės, kooperacijos, reglamentavimo ir viešo LR bei ES intereso prasme.

Gyd. od. I.Ivancė
T.dr. M. Vrubliauskas

 

Dokumentas 2018-09-19 įteiktas LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir LR Odontologų Rūmams.

 

Priedai

  1. CED rezoliucija https://cedentists.eu/component/attachments/attachments.html?id=2549
  2. FDI rezoliucija https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements-and-resolutions/specialization-in-dentistry
  3. ADEE rezoliucija https://cedentists.eu/news/44-ced-and-adee-call-for-compliance-with-pqd.html